Polityka prywatności

Szanujemy Twoje dane osobowe!

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę: Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników tego serwisu!

Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13, 14, 15 | 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, ze:
  1. Administratorem, czyli podmiotem decydujacym o tym, jak beda wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest WiseGlass sp. z o.o. ul. Jagiellońska 14 35-025 Rzeszów.
  2. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez WiseGlass sp. z o.o. ul. Jagiellońska 14 35-025 Rzeszów w ramach zarzadzania srodowiskiem.
  3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostepu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
  4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn zwiazanych z Swoja szczegélna sytuacja, w dowolnym momencie wnies¢ sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane do czasu zatatwienia sprawy dla potrzeb ktérej te dane zostaty zebrane, a nastepnie beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowiazujacych przepisów prawa.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w zwiazku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiazkowy.
  8. Konsekwencją niepodania danych jest brak mozliwosci rozpatrzenia sprawy.
  9. Podstawe prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.
  10. Dane kontaktowe opiekuna ochrony Danych Osobowych:
Marek Poręba
marek.poreba@wiseglass.eu
WiseGlass sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 14
35-025 Rzeszów